Filosofia 1r de Batxillerat

32,00

Autors: Alejandro Archilés, Juan José Ruiz, Loles Sanjuán, David Such
ISBN: 978-84-945488-3-3
Pàgines: 168 pàgs.
Edició: 1ª edició: juny de 2017

Sin existencias

ÍNDEX

UNITAT 1 – QUÈ ÉS FILOSOFIA?

1- QUÈ ÉS FILOSOFIA? / QUÈ ÉS FILOSOFAR?

1.1 Pensar per nosaltres mateixos
1.2 Pensar de forma radical

2- QUÈ POT FER LA FILOSOFIA PER TU?

2.1 Aprendre a preguntar
2.2 Aprendre a dialogar

3- DIVISIÓ DE LA FILOSOFIA

4- ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL

4.1 La paraula filosofia
4.2 Més enllà d’Occident
4.3 Del mite al logos
4.4 De Grècia a l’actualitat
4.5 La filosofia, la mare de totes les ciències

5- QUÈ QUEDA DE LA FILOSOFIA?

5.1 La filosofia al marge de les ciències. El bon viure
5.2 Problemes actuals que exigeixen una contestació filosòfica
5.3 La filosofia com a guarda i intèrpret de la racionalitat
5.4 Denúncia del relativisme argumentatiu
5.5 Defensa de la capacitat crítica i del pensament lliure
5.6 La filosofia a l’ajut de les ciències

6- MALS TEMPS PER A LA FILOSOFIA?

UNITAT 2: EL PROBLEMA FILOSÒFIC DEL CONEIXEMENT: LA VERITAT

1- SABER I CONÉIXER

2- PODEM CONÉIXER LA REALITAT?

3- COM CONEIXEM?

4. L’ORIGEN DEL CONEIXEMENT

i) Postures empiristes
ii) Postures racionalistes
iii) La postura idealista transcendental
iv) La postura de la neurobiologia

5. FACTORS QUE PODEN ALTERAR EL CONEIXEMENT RACIONAL

6. ELS LÍMITS DEL CONEIXEMENT

i) Dogmatisme
ii) Escepticisme
iii) Relativisme
iv) Criticisme
v) Irracionalisme

7. TEORIES SOBRE LA VERITAT

i) Veritat com a autoritat
ii) Veritat com a correspondència
iii) Veritat com a evidència
iv) Veritat com a coherència
v) El perspectivisme
vi) La teoria pragmàtica de la veritat
vii) Veritat com a consens
viii) La negació de la veritat

UNITAT 3: LA COMUNICACIÓ DES DE LA FILOSOFIA

1- L’ÉSSER HUMÀ COM A ANIMAL PARLANT

1.1 Parlen els lloros?
1.2 Llenguatge i pensament
1.3 Per què a vegades no ens serveix el llenguatge natural?

2- QUÈ ÉS LA LÒGICA?

2.1 Per què cal ser lògics?
2.2 Què estudia la lògica?

3- LA LÒGICA PROPOSICIONAL

3.1 Què és una proposició?
3.2 Proposicions atòmiques i moleculars
3.3 Els juntors i la seua formalització
3.4 L’ús de parèntesi
3.5 Aprenent a fer taules de veritat

4- EL CÀLCUL DE DEDUCCIÓ NATURAL

4.1 Què és i per a què serveix?
4.2 Components d’un càlcul de deducció natural
4.3 Regles bàsiques
4.4 Regles derivades
4.5 Regles pràctiques per al càlcul

5- EL PENSAMENT LATERAL

6- ORATÒRIA, RETÒRICA I DIALÈCTICA

7- FAL•LÀCIES I PARADOXES

7.1 Fal•làcies formals
7.2 Fal•làcies informals
7.3 Paradoxes

UNITAT 4 – CIÈNCIA, TECNOLOGIA I FILOSOFIA. LA FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

Introducció

1a PART: FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA

1- EL MÈTODE CIENTÍFIC

1.1 Mètode deductiu
1.2 El mètode inductiu
1.3 Mètode hipoteticodeductiu
1.4 El mètode de les ciències socials
1.5 Contra el mètode (científic)

2- EL PROGRÉS EN LA CIÈNCIA

2.1 El falsacionisme de Karl R. Popper
2.2 Les revolucions científiques de T.S. Kuhn

3- EL PROBLEMA DE LA DEMARCACIÓ: QUÈ ÉS CIÈNCIA I QUÈ NO HO ÉS

3.1 Criteri verificacionista del significat
3.2 El falsacionisme de Popper
3.3 Les pseudociències

4- PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE LA CIÈNCIA FÀCTICA

2a PART: LA TECNOLOGIA

5- L’ÉSSER HUMÀ I LA TÈCNICA

6- LA TECNOLOGIA

6.1 Què és la tecnologia
6.2 Desenvolupament històric de la tecnologia

7- CRÍTIQUES AL PROGRÉS TECNOLÒGIC

UNITAT 5: L’EXPLICACIÓ METAFÍSICA DE LA REALITAT

1- QUÈ ÉS LA REALITAT?

2- APARENÇA I REALITAT

2.1 De les ombres de la caverna als cervells en cubetes
2.2 Dels fakes a la “realitat” virtual

3- QUÈ ÉS LA METAFÍSICA?

4- ELS GRANS TEMES DE LA METAFÍSICA

5- ELS SET MAGNÍFICS CONTRA L’IMPERI DE LA METAFÍSICA

i) Guillem d’Occam
ii) David Hume
iii) Immanuel Kant
iv) Karl Marx
v) Friedrich Nietzsche
vi) Ludwig Wittgenstein
vii) Alfred Ayer

UNITAT 6- LES COSMOVISIONS CIENTÍFIQUES SOBRE L’UNIVERS.

LA FILOSOFIA DE LA NATURALESA.

1- INTRODUCCIÓ

2- COSMOVISIÓ CIENTÍFICA ANTIGA: L’UNIVERS COM A ORGANISME

2.1 Física antiga
2.2 Astronomia antiga
2.3 Síntesi aristotèlica
2.4 Sistema ptolemaic
2.5 Conseqüències filosòfiques de la Cosmovisió antiga

3- COSMOVISIÓ MODERNA: LA VISIÓ MECANICISTA DE L’UNIVERS

3.1 Nicolau Copèrnic
3.2 Johanes Kepler
3.3 Galileu Galilei
3.4 Isaac Newton
3.5 Implicacions filosòfiques de la cosmovisió mecanicista

4- COSMOVISIÓ CONTEMPORÀNIA: LA FRAGMENTACIÓ DEL SABER

4.1 Teoria de la Relativitat
4.2 Mecànica quàntica
4.3 Teoria del Caos
4.4 Implicacions filosòfiques de la cosmovisió científica actual

UNITAT 7- IMPLICACIONS FILOSÒFIQUES DE LA TEORIA DE L’EVOLUCIÓ.
NATURALESA, CULTURA I CONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT HUMANA

1- INTRODUCCIÓ

2- L’EVOLUCIÓ BIOLÒGICA

2.1 Evolució i teoria de l’evolució
2.2 Alguns antecedents de l’evolucionisme
2.3 De la teoria de l’evolució de Darwin a la teoria sintètica de l’evolució

3- L’EVOLUCIÓ HUMANA

3.1 L’origen de la vida
3.2 Antropogènesi
3.3 Seqüenciació de l’antropogènesi

4- IMPLICACIONS FILOSÒFIQUES DE LA TEORIA DE L’EVOLUCIÓ

4.1 El lloc de l’ésser humà al món
4.2 Prejudicis antropocèntrics

5- NATURALESA I CULTURA

5.1 Distinció entre naturalesa i cultura

5.1.1 Naturalesa
5.1.2 Cultura

5.2 En la frontera entre la naturalesa i la cultura

5.2.1 La naturalització dels comportaments socials
5.2.2 Les bases naturals del comportament social

UNITAT 8 – LA REFLEXIÓ FILOSÒFICA SOBRE L’ÉSSER HUMÀ,
I EL SENTIT DE L’EXISTÈNCIA

1- INTRODUCCIÓ

2- L’ÉSSER HUMÀ COM A INDIVIDU: DUALISME PSICOFÍSIC I MONISME ANTROPOLÒGIC

2.1 El dualisme psicofísic
2.2 Monisme antropològic

3- L’ÉSSER HUMÀ SOCIAL: LA MODERNITAT I LA IL•LUSTRACIÓ

3.1 L’estat natural de l’home i els límits de la llibertat social
3.2 Immanuel Kant i l’ideal d’emancipació per la raó

4- SEGLE XIX: ELS FILÒSOFS DE LA SOSPITA

4.1 Karl Marx (1818–1883)
4.2 Friedrich Nietzsche (1844 -1900)
4.3 Sigmund Freud (1856 – 1939)

5- SEGLE XX: INDIVIDU SOLITARI, SOCIETAT INDUSTRIAL

5.1 L’existencialisme de Jean Paul Sartre (1905-1970)
5.2 De l’Homo economicus a l’home unidimensional

6- CONCLUSIONS: LA DESAPARICIÓ DE LA HUMANITAT SÒLIDA I EL FUTUR TRANSHUMÀ

6.1 La modernitat líquida
6.2 La necessitat de tornar a definir la naturalesa humana

UNITAT 9- L’ESTÈTICA FILOSÒFICA

1- INTRODUCCIÓ

2- L’ESTÈTICA FILOSÒFICA

3- LA FÓRMULA ESTÈTICA

4- SOBRE L’OBJECTE ESTÈTIC

4.1 Objecte estètic i sensibilitat
4.2 Objecte estètic i percepció estètica
4.3 L’estructura formal i cànon en l’objecte estètic
4.4 Objecte estètic i objecte significant. Forma i contingut de l’obra d’art

4.4.1 L’art que “no entenem”
4.4.2 La fi de l’art?

4.5 De la inesgotabilitat de l’objecte estètic
4.6 De l’artista

5- SOBRE LA PERCEPCIÓ ESTÈTICA

5.1 La bona percepció estètica
5.2 La finalitat de la percepció estètica
5.3 Percepció estètica. Forma i contingut
5.4 Percepció: genètica i educació

6- SOBRE L’EXPERIÈNCIA ESTÈTICA

6.1 Idiosincràsia de l’experiència estètica
6.2 Experiència estètica i moral

7- TEMES COL•LATERALS

7.1 Art i poder
7.2 Art i contrapoder
7.3 Art i mercat
7.4 Antropologia estètica: la creativitat

UNITAT 10 – L’ÈTICA. PRINCIPALS TEORIES SOBRE LA MORAL HUMANA

1- PER QUÈ SOM MORALS?

1.1 Què és la moral?
1.2 Valors i normes
1.3 Què és l’Ètica?

2-SOM LLIURES? QUÈ ÉS LA LLIBERTAT?

2.1 El problema del determinisme
2.2 D’on procedeix la consciència moral?

3- COM PODEM JUSTIFICAR ELS ACTES MORALS? TIPUS D’ÈTICA

3.1 Les ètiques teleològiques
3.2 Ètiques deontològiques
3.3 Ètiques comunicatives o procedimentals

4- EL PROBLEMA DEL RELATIVISME MORAL

UNITAT 11- FONAMENTS FILOSÒFICS DE L’ESTAT

1- LA VIDA EN COMÚ

2- L’ESTAT

2.1 Què és l’Estat?
2.2 És el mateix l’Estat que la nació?
2.3 Sempre hi ha hagut Estat?
2.4 Quines condicions permeten que aparega l’Estat?

3- FONAMENTS FILOSÒFICS DE L’ESTAT

3.1 Què significa fonamentar l’Estat?
3.2 Quins discursos s’utilitzen per a fonamentar a l’Estat?

3.2.1 El discurs sobrenatural
3.2.2 Discurs naturalista
3.2.3 El cas Hobbes
3.2.4 El discurs contractualista
3.2.5 És suficient la fonamentació contractualista?

4- QUÈ ÉS UNA UTOPIA?

4.1 Utopia en oposició amb el realisme polític. Thomas More contra Maquiavel
4.2 Tipus d’utopies
4.3 La pau perpètua de Kant, una utopia per al món globalitzat

4.3.1 Estat i globalització
4.3.2 La pau perpètua

UNITAT 12: FILOSOFIA I EMPRESA

1- INTRODUCCIÓ: LA NECESSITAT DE PENSAR L’EMPRESA

2- L’EMPRESA I L’EMPRENEDOR

3- CLAUS HISTÒRIQUES PER A UN CANVI EN L’EMPRESA DEL SEGLE XXI

3.1 Segle XIX: La mà invisible i l’alienació
3.2 Segle XX: el keynesianisme i l’escola de Chicago
3.3 La crisi ecològica
3.4 La qualitat i l’atenció al consumidor

4- EL MODEL D’EMPRESA A DEBAT

4.1 Sostenibilitat econòmica o decreixement?
4.2 La funció del treball i de l’oci en el món actual
4.3 Sostenibilitat social: les contradiccions del sistema de treball
4.4 Sostenibilitat ecològica

5 – UNA “NOVA” EMPRESA PER AL SEGLE XXI

5.1 La cultura d’empresa
5.2 L’ètica d’empresa i la responsabilitat social corporativa
5.3 La pràctica del “Greenwashing”
5.4 Empreses alternatives al sistema de lliure mercat

5.4.1 Empreses de consum col•laboratiu
5.4.2 Economia del bé comú